top of page


Skriftemålet: Bruksanvisning med innholdsfortegnelse –

Biskop Erik Varden:
https://www.youtube.com/watch?v=Kyalh57i9HE

 

SKRIFTEMÅLET – Nikodemusmøter:  
https://www.youtube.com/watch?v=sN0DPxsZC08

 

Skriftemålet - Katolsk no:

https://www.youtube.com/watch?v=MtoOoPLz0LI

https://www.youtube.com/watch?v=GkHnDuK0KMk

 

Synd - Biskop Erik Varden: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zC-m0_KIuGc

https://www.youtube.com/watch?v=h4q6Rr6TJBw
 

POWOŁANY (CALLED) 2022

Flott film - undertekster på forskjellige språk

https://www.youtube.com/watch?v=Zoos1qXlINM

THE CHOSEN

 

Dallas Jenkins (born July 25, 1975) is an American film and television director, writer and film producer. He is best known as the creator, director and co-writer of The Chosen, the first multi-season series about the life of Jesus of Nazareth, and the most successful media crowd-fund of all time.

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_g_olBa1f0

Militær valfart til Lourdes

8. -18. mai 2023

Mer informasjon om valfarten 

_____________________________________

Lietuvos Advento misija Moldėje 

2022 gruodžio 8-13 d. 

Adventinis Kun. Valdemaro Širvinskio apsilankymas lietuvių bendruomenėje 

Šv. Sunivos bažnyčioje Moldėje. 

 

Gruodžio 9 d. Penktadienis 

17 val. Adoracija. Giesmės. Gailestingumo vainikėlis. 

18 val. šv. Mišios (norvegų k.) 

19 val. Vakarienė. Adventiniai pokalbiai.  

 

Gruodžio 10 d. Šeštadienis 

15-16.45 val. Adoracija. Išpažintys. 

17 val. šv. Mišios (lietuvių k.) 

18 val. Agapė (suneštinės vaišės) bendruomenės salėje. 

Gruodžio 11 d. Sekmadienis 

15-15.45 val. Adoracija. Išpažintys. 

16 val. šv. Mišios (lietuvių k.) 

17 val. Agapė (suneštinės vaišės) bendruomenės salėje. 

Litauisk adventsmisjon i Molde

(09-11.12.2022) 

 

9. desember fredag 

17.00 Tilbedelse. Salmer. Barmhjertighetens Rosenkrans. 
18.00 Messe (norsk). 
19:00 Middag. Advent Samtale. 
 
10. desember lørdag 

15-16.45 Tilbedelse. Skriftemål. 
17.00 Messe (litauisk) 
18.00 Agape (Ta mat hjemmefra) Samfunnssalen. 
 
11. desember søndag 

15-15.45 Tilbedelse. Skriftemål. 
16.00 Messe (litauisk). 

17.00 Agape (Ta mat hjemmefra). Samfunnssalen. 

Forebygging
 
Forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep
 
“Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg" Matt 25, 40

 

Kontaktpersoner ved varsling eller mistanke om seksuelle overgrep og krenkelser i Trondheim stift:


Forebygge overgrep

Vi forebygger overgrep ved å skape gode holdninger gjennom konkrete tiltak, som innarbeides i våre rutiner i menighetene. Det skal være åpenhet og lav terskel for å si fra om krenkelser. Det er sogneprestene og menighetsrådene som er ansvarlig for å iverksette disse. Klostre og ordner, presteseminaret, katolske skoler, Norges unge katolikker og andre katolske organisasjoner skal gjøres kjent med retningslinjene.

De etiske retningslinjene nedenfor legger opp til å favne videre enn overgrep foretatt av kirkelige medarbeidere. I samfunnet skjer et skifte: Der kristen samlivsetikk har vært normgivende, oppheves nå forbindelsen mellom samliv og reproduksjon. Det pågår omfattende seksuell påvirkning gjennom nyere kommunikasjonsveier; pornografi er enkelt tilgjengelig selv for helt unge mennesker. Den massive påvirkningen endrer samfunnet og våre relasjoner, og Kirkens medarbeidere vil stå overfor problemstillinger som til nå langt på vei har vært fraværende. De etiske retningslinjene vil derfor innebære at også prester og ansatte kan beskyttes.

Kirken skal være et godt sted for alle

Vi har i Norge felles retningslinjer for alle menigheter i våre tre bispedømmer/stift. Vi skal forebygge overgrep og skape en kultur som gjør det enkelt og trygt å uttrykke bekymring for krenkelser og overgrep. Slike bekymringer skal tas på alvor. Det er viktig å være bevisst på at overgrep kan skje.

Tillit til Kirken bygger på at folk kan stole på at dens geistlige, ansatte og frivillige, som har ansvar for barn og sårbare voksne, lever opp til bestemte standarder i tjeneste og oppførsel. Med dagens teknologiske utvikling er det viktig å være oppmerksom på at de samme standardene gjelder både i den fysiske og virtuelle verden.

 

«Seksuelt misbruk er en forbrytelse som krenker Vår Herre, påfører ofrene fysisk, psykisk og åndelig skade og er ødeleggende for vårt trosfellesskap. For å hindre at slike overgrep, i alle sine former, skal skje igjen, kreves vårt hjertes vedvarende og grunnleggende omvendelse. Den må vi bekrefte gjennom håndfaste og formålstjenlige tiltak som omfatter alle i Kirken. På den måten vil personlig hellighet og moralsk helhjertethet bidra til å gi evangelieforkynnelsen full troverdighet og å fremme Kirkens oppdrag.»

(Vos estis lux mundi , motu proprio, pave Frans 2019)

Mer informasjon

Heftet Forebygging av krenkelser og overgrep mot mindreårige og sårbare voksne i Den katolske kirke i Norge finnes på norsk, engelsk, polsk, spansk og litauisk.

- Norsk

- English:

- Polskie

- Espaniol

- Eesti keel

Prosedyrer ved mistanke om seksuelle overgrep

For Trondheim stift gis herved forpliktende retningslinjer som skal sikre enhetlig og kompetent behandling i saker om seksuelle overgrep/krenkelser, der mistenkte er prest/diakon eller ordensmedlem eller ansatt/frivillig i kirkens tjeneste. Retningslinjene er skrevet først og fremst med tanke på saker som gjelder barn og unge (under 18 år etter kirkelig lovgivning), og sårbare voksne. Disse gruppene har et særskilt vern både i kirkerettslig og i norsk straffelovgivning. Men retningslinjene skal følges ved alle typer grenseoverskridende seksuell atferd fra en kirkelig medarbeider. Fagetisk råds mandat omfatter alle typer saker.

Det er utarbeidet en brosjyre som kort gir informasjon om retningslinjene, og som gir referanser til de personer man kan henvende seg til når man får vite eller har mistanke om at et overgrep har funnet sted. Denne brosjyren skal være tilgjengelig i alle katolske menigheter i Trondheim stift.

Saksbehandling og prosedyre ved mistanke om overgrep på norsk, engelsk, og polsk

Generell plakat: (Link til plakaten)

https://www.katolsk.no/nyheter/varslingovergrep.pdf

Er du registrert som tilhørende St. Sunniva sogn? / Are you registered as belonging to
St. Sunnava's parish? 


Er du registrert i Den Katolske Kirke i Norge?

Du må selv sørge for å ordne din tilhørighet til kirken.

Dette er viktig for både deg og oss,

  • For å vite hvem og hvor mange vi er

  • For å kunne yte deg de tjenester du som tilhørende har rett til

  • For å motta de midler stat og kommune har plikt til å gi oss i henhold til loven.

Det er veldig enkelt!
Gå inn på nettet på: medlem.katolsk.no – der finnes det digitale påmeldingsskjema på flere språk, eller bruk en av qr-kodene nedenfor!

 

Are you registered in the Catholic Church in Norway?
You must arrange your belonging to the church yourself.

This is important for both you and us,

  • To know who and how many of us there are

  • To be able to provide you with the services you are entitled to as a member

  • To receive the funds that the state and municipality are obliged to give us in accordance with the law.

It's very simple!
Go online at: medlem.katolsk.no - there is a digital registration form in several languages, or use one of the qr-codes below!

 

Czy jesteś zarejestrowany w kościele katolickim w Norwegii?
Musisz sam zaaranżować swoją przynależność do kościoła.

To ważne zarówno dla Ciebie, jak i dla nas,

  • Wiedzieć, kto i ilu z nas jest

  • Aby móc świadczyć Ci posługi, do których masz prawo jako członek

  • Otrzymywać środki, które państwo i gmina są zobowiązane przekazać nam zgodnie z prawem.

To jest bardzo proste!
Wejdź na stronę: medlem.katolsk.no - dostępny jest cyfrowy formularz rejestracyjny w kilku językach lub użyj jednego z poniższych kodów qr!

bottom of page